29.05.15

Chrzanów: REWITALIZACJA CENTRUM CHRZANOWA - ETAP VI i VII

 

Chrzanów: REWITALIZACJA CENTRUM CHRZANOWA - ETAP VI - BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO DLA POTRZEB OPS PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 2a, 4, 6 w CHRZANOWIE oraz REWITALIZACJA CENTRUM CHRZANOWA - ETAP VII - BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO DLA POTRZEB OPS PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 2 w CHRZANOWIE

Dalsze pytania i odpowiedzi do SIWZ z lipca 2015

http://tbs-chrzanow.com.pl/przetarg-rewitalizacja/dalsze-pytania-i-odpowiedzi/

 

Uwaga !.

Zmiana terminu złożenia ofert oraz odpowiedzi na zadane pytania dotyczące SIWZ, projektu umowy oraz załączonych przedmiarów robót.


Odpowiedzi na pytania do pobrania pod adresem:

http://www.tbs-chrzanow.com.pl/przetarg-rewitalizacja/odpowiedzi-na-pytania/

 


Numer ogłoszenia: 78377 - 2015; data zamieszczenia: 29.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. , ul. Sokoła 30, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie, tel. 0-32 623 02 37, faks 0-32 627 62 21.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs-chrzanow.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REWITALIZACJA CENTRUM CHRZANOWA - ETAP VI - BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO DLA POTRZEB OPS PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 2a, 4, 6 w CHRZANOWIE oraz REWITALIZACJA CENTRUM CHRZANOWA - ETAP VII - BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO DLA POTRZEB OPS PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 2 w CHRZANOWIE -.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: REWITALIZACJA CENTRUM CHRZANOWA - ETAP VI - BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO DLA POTRZEB OPS PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 2a, 4, 6 w CHRZANOWIE - OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe opieki pomocy społecznej istniejących budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach 3547/9; 5163; 3547/8 przy ul. Jagiellońskiej 4 i 6 w Chrzanowie wraz z dobudową nowej części w obszarze działki 3547/15 uwzględniającą rozbiórkę istniejącego parterowego budynku usługowego przy ul. Jagiellońskiej nr 2a przy granicy z istniejącą zabudową na działce nr 3547/14 Zakres rzeczowy zadania obejmuje:budynki nr (2a; 4; 6) o łącznej pow. użytkowej 1083,92 m2, pow. całkowitej 1389,05 m2, kubaturze 6850,91 m3 oraz REWITALIZACJA CENTRUM CHRZANOWA - ETAP VII - BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO DLA POTRZEB OPS PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 2 w CHRZANOWIE - OBIEKT:Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu wraz z zmianą sposobu użytkowania poziomu parteru i I piętra z części mieszkalnej na potrzeby działalności OPS w Chrzanowie i poddasza na cele mieszkalne , istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 przy ul. Jagiellońskiej w Chrzanowie.Zakres rzeczowy zadania obejmuje budynek nr 2 o pow. użytkowej 309,91 m2, pow. całkowitej 442,40 m2, kubaturze 2163,55 m3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.28.00-9, 45.11.00.00-1, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 26.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 90 000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia złożonego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do SIWZ;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie (w strefie ochrony konserwatorskiej) bądź przebudowie obiektu kubaturowego który to był ujęty w spisie rejestru gminnych zasobach zabytków lub konserwatora zabytków, o wartości robót co najmniej 1,5 mln złotych brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia złożonego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do SIWZ;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowanie osobami - kierownikami budowy, robót w w specjalności konstrukcyjno-budowlanej , bez ograniczeń z stażem jako kierownik realizowanego obiektu ujętego w spisie miejskim rejestrze zabytków, kierownika robót sanitarnych, elektrycznych posiadających uprawnienia do kierowania i nadzorowania tymi robotami

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 500 000,00 zł, b) środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 650 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90.0
 • 2 - doświadczenie - - 5.0
 • 3 - okres realizacji zamówienia - 5.0

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs-chrzanow.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Spółka z o.o. ul. Sokoła 30/5; 32-500 Chrzanów woj. małopolskie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Spółka z o.o. ul. Sokoła 30/5; 32-500 Chrzanów woj. małopolskie..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: przewiduje się ubieganie o częściowe dofinansowanie z tytułu dopłat wynikających z programu rewitalizacji Centrum miasta..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Doumentacja do Pobrania

http://tbs-chrzanow.com.pl/przetarg-rewitalizacja/

 


<- Wstecz do: Przetargi bieżące