04.07.19

Ogłoszenie nr 510135769-N-2019

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o.: "Budynek mieszkalny, wielorodzinny o 4-kondygnacjach nadziemnych oraz z poddaszem mieszkalnym, garażami w podziemiu w ilości 7 stanowisk wraz z infrastrukturą techniczną i budową zjazdu indywidualnego z ul. Grunwaldzkiej na działkach nr 3546/420; 3546/421; 3546/422 oraz części działki nr 3546/308 przy ul. Grunwaldzkiej w Chrzanowie."

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 552361-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27624896700000, ul. ul. Sokoła  30, 32-500  Chrzanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-32 623 02 37, e-mail tbschrzanow@krakow.home.pl, faks 0-32 627 62 21. 
Adres strony internetowej (url): www.tbs-chrzanow.com.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

"Budynek mieszkalny, wielorodzinny o 4-kondygnacjach nadziemnych oraz z poddaszem mieszkalnym, garażami w podziemiu w ilości 7 stanowisk wraz z infrastrukturą techniczną i budową zjazdu indywidualnego z ul. Grunwaldzkiej na działkach nr 3546/420; 3546/421; 3546/422 oraz części działki nr 3546/308 przy ul. Grunwaldzkiej w Chrzanowie."

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

02/Grunwaldzka/2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

budynek o pow. użytkowej. mieszkań 703,96m2; pow. całkowitej 1067,27m2; kubaturze ok. 4200,0m3 ilość. kondygnacji 5 tj. ( 4 nadziemne i 1 podziemna- garaże. Budowa budynku w wykończeniu " pod klucz". Konstrukcja tradycyjna z elementami żelbetowymi, stropy monolityczne, konstrukcja dachu drewniana płatwiowo-krokwiowa podparta na słupach, pokrycie dachówka ceramiczna. okna PCV. platforma dla niepełnosprawnych do poziomu parteru. Całość instalacji wewnętrznych z uzbrojeniem i urządzeniem terenu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111291-4, 45211000-9, 45310000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

kwota przeznaczona tj. 3 000 000,0 zł na zakres robót objęty zapytaniem została przekroczona i to znacznie przez oferowane kwoty oferentów. Brak możliwości sfinansowania zamówienia w wysokości przedstawionych ofert co upoważnia Zamawiającego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP do unieważnienia postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


<- Wstecz do: Przetargi bieżące